Etická komise
Laboratorní vyšetření
Pracovně lékařské služby
Stáže/Vzdělávání
Volná místa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Lokální etická komise VN Brno

 
   
Adresa: Vojenská nemocnice Brno, Zábrdovická 3, 636 00 Brno
Předseda EK: MUDr. Tomáš Pešek
 
1. Etická komice Vojenské nemocnice Brno byla ustavena  a postupuje ve své činnosti v souladu se správnou klinickou praxí a právními předpisy (zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů), ctí a ve své práci aplikuje zejména zásady Listiny základních práv a svobod, Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, Helsinské deklarace Světové lékařské asociace a etickými zásadami stanovenými předpisy Evropské unie.
2. Etická komise nemá pravidelné termíny jednání, je svolávána podle potřeby.
 
Náležitosti k podání žádosti o projednání klinického hodnocení:
a. Žádost o vydání souhlasného stanoviska
b. Protokol KH a jeho dodatky
c. Soubor informací pro zkoušejícího (Clinical Investigator Brochure)
d. Formulář pro záznamy subjektů hodnocení (Case Report Form)
e. Informace subjektům hodnocení
f. Informovaný souhlas či subjektu hodnocení
g. Doklad o pojištění subjektů hodnocení
h. Profesní životopis řešitele
i. Kompletní seznam zaslané dokumentace
 
Rozhodnutí je sdělováno žadateli na jednotném formuláři pro vydávání stanoviska EK, vypracovaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Na žádost žadatele může EK sdělit své rozhodnutí i na formuláři, který předloží zadavatel.
 
Dokumenty Etické komise
 
Dotazník k předpokládanému klinickému hodnocení
Žádost o stanovisko EK k provedení klinického hodnocení (požadavky)
Žádost o stanovisko EK k provedení klinického hodnocení (formulář)
Stanovisko EK ke klinickému hodnocení
Zpráva o průběhu studie
Helsinská deklarace
 
Poplatek na úhradu nákladů spojených s činností EK
 
LEK VN Brno vybírá na úhradu svých nákladů spojených s posouzením žádosti o klinické hodnocení, dodatku k protokolu, projednávání průběžných zpráv a její následné administraci následující poplatky:
a. Za projednání žádosti o klinické hodnocení: 20.000,- Kč bez DPH
b. Za projednání dodatku k protokolu: 5.000,- Kč bez DPH
 
Poplatky na úhradu nákladů EK hradí zadavatel klinického hodnocení bezhotovostně na bankovní účet Vojenské nemocnice Brno na základě faktury.
 
Základní údaje pro vystavení faktury (název firmy, adresu, IČO, DIČ, číslo účtu a adresu pro zaslání faktury) sdělí zadavatel spolu se žádostí o projednání záležitosti klinického hodnocení etickou  komisí jejímu předsedovi.
 
 
KONTAKTY:  
e-mail: sekretariat@vnbrno.cz
Tel.: 973 445 577
  973 445 672
   
Fax cestou sekretariátu nemocnice: 973 445 611
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci