Práva pacientů
Vnitřní řád
Informace pro pacienty
Informovaný souhlas
Spokojenost pacientů
Podání a vyřízení žádostí
o poskytnutí informací
Pohotovost - LPS
Služby v areálu
Regulační poplatky
Ceník služeb
Sociální služby
Informace pro návštěvníky
Rádce pacienta
Ochrana osobních
údajů-GDPR
 
 
 
 
   

Poskytnutí kopií
zdravotnické dokumentace

 
   

V případě, že jste naším pacientem, budou Vám výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace, která je o Vás vedena, poskytnuty na základě vyplněné žádosti a za úhradu nákladů spojených s jejich pořízením. Výpis nebo kopie budou pořízeny ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Pacient a osoby jím určené mohou podat svoji žádost osobně nebo písemně.

Osobní žádost se podává na příslušném zdravotnickém pracovišti v pracovní dny. V případě, že předmětem žádosti je pořízení kopií dokumentace z více oddělení VNB nebo žadatel neví, kde přesně byl pacient léčen, směřuje svoji žádost na sekretariát VNB.

Písemná žádost doručená poštou musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele.

Při osobním podání žádosti jste povinni prokázat svoji totožnost buď občanským průkazem, nebo cestovním dokladem.

Písemná žádost doručená poštou musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele.


V případě, že jste osobou, kterou pacient určil jako osobu oprávněnou pořizovat si výpisy či kopie zdravotnické dokumentace jiným způsobem, než jak je uvedeno v předchozím odstavci (např. na základě plné moci), pak Vám budou výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace poskytnuty na základě žádosti, jejíž přílohou musí být dokument, kterým Vás pacient určil jako osobu oprávněnou pořizovat si výpisy či kopie zdravotnické dokumentace, přičemž podpis pacienta na takovém dokumentu musí být úředně ověřen.

V případě, že jste osobou blízkou zemřelému pacientovi (viz níže) a chcete si pořídit výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace vedené o zesnulém pacientovi, pak Vám budou výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace poskytnuty na základě žádosti, a to za předpokladu, že prokážete, že jste osobou blízkou pacientovi (zejm. rodným či oddacím listem).

Pozn. Osobou blízkou pacientovi je jeho předek, potomek, sourozenec, manžel a registrovaný partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci