Práva pacientů
Vnitřní řád
Informace pro pacienty
Informovaný souhlas
Spokojenost pacientů
Podání a vyřízení žádostí
o poskytnutí informací
Pohotovost - LPS
Služby v areálu
Regulační poplatky
Ceník služeb
Sociální služby
Informace pro návštěvníky
Rádce pacienta
Ochrana osobních
údajů-GDPR
 
 
 
 
   

Spokojenost pacientů VN Brno

 
   

Spokojenost pacientů je zjišťována formou dotazníkového šetření. Dotazníky jsou vyplňovány anonymně a vhazovány do schránek, které jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích. Hlasovat lze i elektronicky.

Vojenská nemocnice Brno je v rámci zjišťování spokojenosti přihlášena do celostátního projektu NEMOCNICE ČR .

 

 

Zvyšování kvality a efektivity ve zdravotnoctví

 

Řízení stížností

Stížnost je možno podat na jednotlivých odděleních nebo na ředitelství VNB asistentce ředitele (osobně, e-mailem: sekretariat@vnbrno.cz, dopisem).

Při ústním podání stížnosti je se stěžovatelem sepsán záznam s uvedením jména a poštovní adresy pro další komunikaci ve věci podané stížnosti.

V mimopracovní době je povinen převzít stížnost kterýkoliv zaměstnanec a předat ji následující pracovní den asistentce ředitele.

Asistentka ředitele zaeviduje podanou stížnost, originál předkládá řediteli nemocnice, kopii podané stížnosti předá náměstkovi LPP a tento dále primáři příslušného oddělení k písemnému vyjádření.

O zvlášť závažných stížnostech musí být ředitel nemocnice informován neprodleně, aby mohl stanovit způsob jejich vyřízení (ustavení komise, pověření pracovníka atd.) a podle povahy případu urychleně zjednat nápravu.
S ohledem na charakter stížnosti, je možné stěžovateli navrhnout ústní projednání stížnosti.

Na základě písemného vyjádření se ke stížnosti a zjištění všech okolností je stížnost vyhodnocena jako důvodná – částečně důvodná - nedůvodná.

Stížnost, vyjádření ke stížnosti, vyhodnocení, včetně případně přijatých nápravných opatření a písemná odpověď je před konečným vyřízením předložena právnímu oddělení k posouzení.
V případě, že stěžovatel nesouhlasí, nebo není spokojen s vyřízením své stížnosti poskytovatelem zdravotních služeb, může podat stížnost u jeho zřizovatele (správní orgán, který poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb). Písemnou stížnost řeší:
Odbor řízení organizací, Sekce správy a řízení organizací, Tychonova 1, 160 01 PRAHA 6, ID datové schránky: hjyaavk.

Stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů ode dne jejich obdržení.

 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci