informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Etický kodex

Zákonnost

Každý zaměstnanec VNB je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Zaměstnanec plní svěřené úkoly v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Rozhodování

V mezích zákona zaměstnanec vždy volí nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního případu. Dbá na to, aby rozhodnutí nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé, diskriminující či protiprávní. Při volbě nejvhodnějšího postupu zaměstnanec respektuje taktéž koncepce, priority a cíle VNB, vnitřní předpisy a pokyny nadřízených vydané v souladu s tímto kodexem.

Profesionalita

VNB slouží potřebám rezortu Ministerstva obrany České republiky a veřejnosti.

Zaměstnanci VNB vykonávají svou práci na vysoké odborné úrovni s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků. Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí jsou osobně odpovědní a své vzdělání si studiem průběžně prohlubují.

Ke kolegům, nadřízeným i podřízeným se zaměstnanci VNB chovají korektně, respektují jejich práci a dodržují zásady dobrých mravů. Pokud se zaměstnanci VNB s druhou stranou nedohodli jinak, vždy si vykají.

Zaměstnanec VNB poskytuje při plnění svých úkolů svým nadřízeným a ostatním zaměstnancům pravdivé a úplné informace v souladu s právními a vnitřními předpisy. Do pracovní komunikace nepatří projevy emocí nebo osobních postojů, které se netýkají řešeného úkolu.

Nestrannost

Zaměstnanec VNB dbá na to, aby jeho rozhodování bylo nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu se zájmy VNB a veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí preferovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zaměstnanec VNB se zdrží všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.

Ve shodných nebo podobných případech jedná zaměstnanec VNB tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, které není možno odůvodnit objektivními skutečnostmi, zejména konkrétními okolnostmi daného případu.

Zaměstnanec VNB nejedná svévolně k újmě nebo ve prospěch jakékoliv osoby či skupiny osob nebo orgánu či složky jiné právnické osoby. Veškerá hodnocení provádí profesionálně, bez emocí bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem a spravedlností.

 

Rychlost a efektivita 

 

Zaměstnanec VNB vyřizuje pracovní úkoly odpovědně, bez zbytečných průtahů, nejpozději v zákonem stanovených lhůtách.

Při plnění úkolů postupuje zaměstnanec VNB takovým způsobem, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady.

 

Střet zájmů

Zaměstnanec VNB svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního zařazení a tím by získal neoprávněný prospěch či výhodu pro sebe nebo někoho jiného. 

Zaměstnanec VNB nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na svou pozici nebo funkční zařazení ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů při výkonu veřejné správy.

Zaměstnanec VNB se nezúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

 

Zákaz korupčního jednání

Zaměstnanec VNB nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů, hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody, které VNB poskytuje zaměstnanci, tímto nejsou dotčeny.

Zaměstnanec VNB se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jako např. klientelismu, nepotismu, které by mohly ohrozit jeho nestrannost.

Korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec VNB dozvěděl, je zaměstnanec VNB povinen neprodleně oznámit. 

 

Nakládání se svěřenými prostředky

Zaměstnanec VNB vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně hospodárné, efektivní a účelné spravování a využívání veřejných prostředků, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty.

 

Mlčenlivost

Zaměstnanec VNB zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání, zejména o osobních a citlivých údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na korupční jednání či jinou trestnou činnost.

 

Informování veřejnosti

Informace o činnosti VNB, plnění jejích funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti, zejména médiím a sdělovacím prostředkům sděluje za VNB výhradně ředitel VNB, popř. jím určení zaměstnanci VNB.

 

Veřejná činnost 

Zaměstnanec VNB jedná při plnění svých úkolů politicky nestranným způsobem a nevykonává veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru veřejnosti v jeho schopnost nestranně plnit jeho úkoly veřejné správy.

Zaměstnanec VNB se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohly snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti nebo dokonce zavdat příčinu k jeho ovlivňování. Jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti VNB.

 

Reprezentace 

Zaměstnanec VNB užívá v zaměstnání oděv, který je adekvátní jeho pracovnímu nebo služebnímu zařazení. Tím nejsou dotčena ustanovení právních a vnitřních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnanec VNB jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho individualitu. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede zaměstnanec VNB taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob.

Zaměstnanec VNB svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost VNB.

 

Principy jednání s pacienty, veřejností a spolupráce

 

ZAMĚŘENÍ NA PACIENTY A VEŘEJNOST

 

ü  Každý z nás vyjadřuje svůj vztah k pacientům a veřejnosti zejména kvalitou své práce.

ü Prosazujeme otevřenou komunikaci. Respektujeme a podporujeme práva pacienta na svobodnou volbu léčby a na informace a jsme připraveni je poskytovat odpovědně, pravdivě, srozumitelně a včas.

ü  Zachováváme mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsme se dověděli v souvislosti s výkonem svého povolání.

ü  Ctíme právo pacienta na profesionální přístup zaměstnanců při řešení jeho potřeb. Uplatňováním nových technologií, postupů a zvyšující se spolehlivosti zlepšujeme kvalitu našich služeb.

ü Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb pacienta s respektováním jeho osobnosti, životních zvyků, duchovních potřeb, intimity a lidské důstojnosti.

ü  Jsme vstřícní, slušní, korektní a pacienty oslovujeme jménem.

ü  Chodíme vždy upravení a jsme vždy identifikovatelní.

ü  Před pacienty nikdy neřešíme vnitřní záležitosti.

ü  Snažíme se docílit vztahu založeného na důvěře.

ü  Jsme povinni své povolání vykonávat svědomitě s využitím svých odborných znalostí

ü  Přistupujeme ke všem pacientům se stejnou péčí, nečiníme mezi nimi rozdíly a jejich prospěch stavíme nad své vlastní zájmy.

ü  Motivujeme pacienty k péči o vlastní zdraví a zapojujeme je do léčebně-preventivního procesu.

ü  Trvale se vzděláváme a jsme schopni své vzdělání prokázat. Zároveň dbáme na pozitivní rozvoj své osobnosti.

 

ZAMĚŘENÍ NA SPOLUPRÁCI          

                                                                                                                                                   

ü  Zabezpečujeme korektní a spolupracující prostředí v celé nemocnici.

ü Ctíme dobré mezilidské vztahy, vztahy mezi nadřízenými a podřízenými a vztahy v rámci profesionálního multidisciplinárního týmu. Ke všem se chováme slušně a vstřícně.

ü  Týmová práce je základem naší činnosti.

ü  Respektujeme rozhodnutí nadřízených, pokud není v rozporu s etikou či právním řádem České republiky. Respektujeme právo pacienta na druhý názor.

ü  Jsme loajální vůči nemocnici a dbáme o zlepšování jejího dobrého jména a vyvarujeme se každého jednání, které by jej mohlo poškodit. Své výhrady k problémům vyjadřujeme v interní diskusi, při oficiálních jednání, ne na ulicích, chodbách, na veřejnosti.

ü  Pozitivně využíváme svého emočního potenciálu a zdravého optimismu k posílení svých spolupracovníků a vzájemných vztahů. Snažíme se kolem sebe šířit příjemnou a pohodovou atmosféru. Domníváme se, že nic neposílí vzájemné vztahy tolik jako úsměv, pohled do očí, souhlas, čestné vyjádření emocí, zpětná vazba a opět úsměv, který je pro náš tým, ale hlavně pro naše pacienty nepostradatelný.

 

Závěrečné ustanovení

Zaměstnanec VNB dodržuje stanovené etické zásady, aktivně podporuje etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního prostředí.

Poukáže-li zaměstnanec VNB oprávněně na neetické chování, nebude mít jeho jednání negativní důsledky v pracovněprávních a služebně právních vztazích.

Zásadní porušování Etického kodexu zaměstnanců VNB bude posuzováno jako porušování základních povinností zaměstnance se všemi z toho vyplývajícími důsledky.