informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Vize, mise, hodnoty a strategické cíle

Vojenská nemocnice Brno je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR. Poskytuje komplexní zdravotní péči, založenou na nejmodernějších léčebných metodách a postupech v základních oborech. Vojenská nemocnice Brno se nezabývá gynekologií, porodnictvím a dětským lékařstvím. Působí jako výcvikové, vzdělávací a odborné zdravotnické zařízení Armády České republiky. Pečuje o válečné veterány a příslušníky Aktivní zálohy.

Vize

být pacienty vyhledávaným a odborníky uznávaným poskytovatelem kvalitních zdravotních služeb
 

Poslání – mise

být ekonomicky stabilní nemocnicí, přátelskou k pacientům i personálu, dělající maximum pro spokojenost pacientů a efektivně plnící úkoly ve prospěch rezortu zřizovatele Ministerstva obrany.

 

Hodnoty - péče, pacient, personál

 

Péče – citlivý, odpovědný a rovný přístup k pacientům. Chceme neustále dosahovat vysokých standardů kvality poskytované péče, chceme nabízet péči v prostředí, kde jsme hrdí na námi poskytované služby, s akcentem na kolektivní práci a maximalizaci inovačních procesů a progresivity.

Pacient – je středem našeho úsilí a snahy. K pacientům se chováme s úctou, respektujeme jejich potřeby a práva. Nasloucháme jim a snažíme se porozumět sdělovaným informacím s vysokou empatií. Dodržujeme etické zásady, důvěryhodnost a soucit k pacientům.


Personál – vyžadujeme profesionalitu a odbornost veškerého personálu. Aktivně podporujeme soustavné a celoživotní vzdělávání, povzbuzujeme k získávání nových znalostí a dovedností, které jsou pro naši nemocnici nesmírně cenné. Vážíme si základních hodnot jako slušnost, svědomitost, spolehlivost, poctivost a loajalita. Týmová spolupráce, pocit sounáležitosti a rozvoj profesionální erudice určuje naši budoucnost a úspěch.

 

Strategické cíle

Finanční stabilita

 • zvyšování úhrad od zdravotních pojišťoven
 • rozvoj placených služeb
 • čerpání Evropských fondů
 • dotace zřizovatele

Spokojenost pacientů a personálu

 • podpora kontinuálního zvyšování kvality poskytované zdravotní péče
 • realizace investičního plánu – modernizace vybavení, zlepšování prostředí
 • optimalizace lůžkového fondu
 • odborný přístup v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny
 • ohleduplné chování personálu k pacientům

Kvalita zdravotní péče

 • akreditace nemocnice ČSAZ
 • Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL
 • Certifikát o provedení Externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření
 • průběžné zlepšování funkcionality systému kvality a bezpečí
 • investiční plán