informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Potraviny

Výběrová řízení na dodávky potravin

Vojenská nemocnice Brno, p.o. využívá k nákupu potravin pro stravovací provoz nemocnice již od roku 2008 systém elektronických výběrových řízení. Položky zařazené do tohoto systému je možné nakupovat jen od dodavatelů, kteří podají svou nabídku prostřednictvím tohoto elektronického systému.

Nákup potravin pro stravovací provoz

Nakupované položky potravin jsou rozděleny do pěti komodit:

Kliknutím na název komodity si zobrazíte seznam a specifikaci nakupovaných položek v jednotlivých komoditách. Tato specifikace slouží jako vymezení požadovaných podmínek na druh a kvalitu zboží.

Podmínky průběhu a hodnocení výběrových řízení jsou blíže specifikovány v zadávacích podmínkách, které si zobrazíte kliknutím na tento odkaz. Tyto zadávací podmínky jsou platné pro všechny komodity.

Průběh, organizace a další podmínky jednotlivých výběrových řízení jsou popsány ve výzvě k účasti, kterou obdrží všichni registrovaní účastníci na e-mailovou adresu, uvedenou při jejich registraci do systému elektronických výběrových řízení (týká se jen nových dodavatelů). Součástí výzvy je i návod, jak v rámci systému podat nabídku. Výzvy k účasti jsou účastníkům rozesílány minimálně 5 kalendářních dnů před lhůtou pro ukončení podávání nabídek.

Výběrová řízení jsou realizována dle předem stanoveného harmonogramu a dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po dobu specifikovanou ve výzvě k účasti ve výběrovém (poptávkovém) řízení. Tj. lhůta do konání dalšího elektronického výběrového řízení na danou komoditu.

Harmonogram výběrových řízení zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Upozorňujeme, že některé jednotlivé termíny uvedené v harmonogramu mohou být z provozních důvodů v průběhu roku změněny. Doporučujeme si ověřovat termíny konání na portálu se seznamem připravovaných VŘ uvedeném níže.

Dohoda je uzavírána v souladu se zadávacími podmínkami s Účastníky, jejichž položky budou v rámci VŘ vyhodnoceny jako vítězné a dodávky jejich zboží budou odpovídat kvalitě požadované ve specifikaci zadání a v zadávacích podmínkách. Návrh dohody zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Aktuálně připravovaná a probíhající výběrová řízení:

Seznam aktuálně připravených elektronických výběrových řízení je možné si zobrazit kliknutím na tento odkaz.

Datum v řádcích seznamu VŘ udává vždy termín zahájení VŘ. Datum a čas ukončení přijímání nabídek je uveden ve výzvě k účasti, kterou si zobrazíte kliknutím na ikonou lupy           

Noví zájemci o účast se mohou do VŘ zaregistrovat odesláním registračního e-mailu kliknutím na ikonu

Nejpozději 48 hodin před termínem stanoveným jako lhůta pro podání nabídek. V případě nedodržení této lhůty bude registrace evidována až pro následující výběrové řízení. Do této 48-mi hodinové lhůty pro registraci se nepočítají dny pracovního volna a svátky.

Návod k registraci zobrazíte kliknutím na odkaz.