informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Informace pro pacienty

Co potřebujete do nemocnice

Vážená paní, vážený pane,

přicházíte k nám s nadějí, že Vám pomůžeme odstranit Vaše zdravotní potíže. Lékaři, sestry a ostatní zaměstnanci naší nemocnice se vynasnaží, aby Váš pobyt byl co nejpříjemnější. Tento úkol nemůžeme splnit bez Vaší aktivní spolupráce. Budete spolurozhodovat o způsobu léčby, jejím průběhu, trvání a výsledku. Budeme Vám poskytovat informace o Vaší chorobě, způsobu a průběhu léčení.

K hospitalizaci

K plánovanému příjmu do Vojenské nemocnice Brno se dostavte dle doporučení lékaře na ambulanci nebo oddělení, na které jste byl objednán k přijetí. Zde budou provedeny úkony spojené s přijetím do nemocnice. Dostavte se v dohodnutou dobu.

S sebou přineste

 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci
 • výsledky Vašich vyšetření
 • v případě plánovaného operačního výkonu výsledky potřebných předoperačních vyšetření
 • kontakt na svého ošetřujícího (praktického) lékaře
 • kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo osoby blízké
 • léky, které užíváte (v originálním balení a jejich seznam včetně dávkování)
 • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno již před hospitalizací)
 • osobní zdravotní pomůcky (brýle, naslouchadlo, berle, hole apod.)
 • toaletní a osobní potřeby, přezůvky, pyžamo, noční košili, popř. domácí oblečení, župan
 • knihu, časopis, mobilní telefon (o možnostech použití domluvte s personálem na oddělení, může rušit některé zdravotnické přístroje).

Cennosti v nemocnici

Cenné věci jako šperky, větší obnosy peněz, spořitelní knížky apod. doporučujeme ponechat doma. V případě, že je budete mít s sebou, doporučujeme Vám uschovat je proti potvrzení sestře na lůžkovém oddělení do trezoru.

Zasílání důchodu do nemocnice není samozřejmostí. Nedá-li se převzetí Vašeho důchodu z nějakého důvodu odložit na pozdější dobu, informujte se o podmínkách převzetí u personálu oddělení.

Upozorňujeme Vás, že není v možnostech oddělení zabezpečit Váš majetek proti zcizení, ztrátě či poškození.

V žádném případě, prosím, s sebou k hospitalizaci neberte zbraně či jiné předměty a látky ohrožující život či zdraví.

UPOZORNĚNÍ: v žádném případě nenechávejte cenné věci na svých pokojích bez dozoru.

Přijetí do nemocnice

Při přijetí Vás ošetřující lékař vyšetří a seznámí Vás se všemi důležitými informacemi týkajícími se Vašeho zdravotního stavu. Bude Vás informovat o plánovaných vyšetřeních a možnostech operační léčby, ale také o případných komplikacích. V průběhu hospitalizace Vás lékař bude průběžně informovat o Vašem zdravotním stavu a o dalším postupu léčby.

Informace o Vašem zdravotním stavu poskytne lékař pouze těm osobám, které vymezíte při podpisu „Souhlasu s hospitalizací a poskytováním informací".

Dokumentace

S přijetím na nemocniční lůžko souvisí také právní úkony, k nimž patří především Váš podpis informovaného souhlasu s hospitalizací.

V souvislosti s některými léčebnými výkony od vás budeme požadovat podepsání tzv. Souhlas s provedením zdravotního výkonu (s operací, diagnostickým, léčebným výkonem, anestézií aj.). Jedná se o vyjádření Vašeho souhlasu s tím, že dobrovolně podstoupíte určité vyšetření nebo zákrok. Máte však právo i přes tento Váš podpis zákrok odmítnout a současně být informováni o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

Všichni zdravotničtí pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Znamená to, že nesmí bez Vašeho souhlasu (mimo výjimek vyplývajících z právních norem) hovořit o Vašem onemocnění, ani o žádných dalších skutečnostech, které se při výkonu své práce v nemocnici dozvěděli. Sami si rozhodnete, koho může váš ošetřující lékař informovat o vašem zdravotním stavu. Pokud si nepřejete, aby byl kdokoliv z Vašich blízkých informován, budeme Vaše přání respektovat. Toto rozhodnutí písemně potvrdíte v rámci informovaného souhlasu s hospitalizací.

Po přijetí

Sestra na příslušném oddělení Vás seznámí s prostory, provozem oddělení a vnitřním řádem. Na každém oddělení máte možnost se seznámit s právy pacientů, jídelním lístkem atd.

Budete informován o tom, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem. Lékař Vás seznámí s postupem vyšetřování, léčby a způsobem přípravy na vyšetření nebo operaci. Bude s Vámi sepsán souhlas s hospitalizací. S dotazy se obracejte na ošetřujícího lékaře nebo sestru.

Identifikace, identifikační náramky

Během přijetí k hospitalizaci Vám sestra připevní na zápěstí měkký plastový identifikační náramek, na kterém bude uvedeno Vaše jméno a další údaje o oddělení, na kterém jste hospitalizován. Zdravotníci se Vás budou při různých příležitostech i opakovaně dotazovat na Vaše jméno. Těmito dvěma jednoduchými opatřeními chceme zajistit, aby byla zdravotní péče vždy poskytována správnému pacientovi. Nebojte se opakovat Vaše jméno každému zdravotníkovi, který Vám bude péči poskytovat.

Léky

Během pobytu v nemocnici Vám všechny léky předepisuje Váš ošetřující lékař a podává sestra. Před hospitalizací si připravte seznam léků, které pravidelně užíváte. Tento seznam předejte při příjmu lékaři nebo sestře. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na příslušné oddělení zdravotní sestře, budou Vám vráceny při odchodu z nemocnice. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. Protože je velmi důležité koordinovat Vaši celkovou léčbu, prosíme, neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky, o nichž neví Váš ošetřující lékař - a to ani ty, které běžně užíváte doma (na předpis i zakoupené). Všechny potřebné léky budete dostávat od sester ve stanovené dávce a ve stanovený čas.

Diagnostika bolesti

Trpíte li bolestmi, sdělte tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři. Vaše sdělení přispěje nejen ke stanovení diagnózy Vašeho onemocnění a Vašich potíží, ale ovlivní i příslušnou léčbu a umožní lékaři bolest zmírnit či odstranit. Pokud tlumení bolesti budete považovat za nedostatečné, máte právo kdykoliv požádat lékaře o změnu v léčbě bolesti.

Dietní režim

Váš ošetřující lékař Vám určí nejvhodnější dietu, která Vám bude v rámci stravování podávána. Jestliže jste doma dodržovali speciální dietu (např. diabetickou, žlučníkovou apod.), je velmi důležité informovat o tom vašeho lékaře. Tato dieta vám pak bude připravována i v nemocnici.
UPOZORNĚNÍ - naordinovanou léčebnou dietu prosím dodržujte. Je to součást vaší léčby.
O možnostech obohacení stravy se vždy poraďte s ošetřujícím lékařem nebo s nutričním terapeutem.

Prádlo

Vaše osobní prádlo, šaty a zavazadla si uložte na určeném místě příslušného oddělení. O odložení osobních věcí v šatně Vám bude vydáno potvrzení. Také je možné vše vrátit doprovázející osobě.
Při propuštění odevzdejte ošetřující sestře nemocniční prádlo a všechny předměty, které jste po dobu pobytu používal.

Režim pohybu, dodržování pravidel

Denní režim nemocných je uzpůsoben hlavním cílům hospitalizací – stanovení diagnózy a léčbě nemoci. Zároveň se snažíme poskytnout nemocným co největší pohodlí, proto je ranní buzení nemocných stanoveno na 6.00 hodin. Zásada může být porušena pouze ze závažných medicínských nebo provozních důvodů u individuálních pacientů.

Rádi Vám ponecháme tolik volnosti, kolik je možné, ale vzhledem k tomu, že v nemocnici je více lidí pohromadě, zejména v době nemoci, je potřeba:

 • být ohleduplní vůči sobě navzájem a nerušit ostatní v době poledního klidu a po 21. hod.
 • vyvarovat se kouření. Vojenská nemocnice je nekuřáckou organizací a přivítali bychom, kdybyste i Vy po dobu pobytu v nemocnici kouření omezili, optimálně zcela vynechali. Platí zákaz donášení a požívání alkoholických nápojů. Pití kávy je možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře
 • neopouštět areál nemocnice v době hospitalizace bez souhlasu lékaře
 • během sobot, nedělí, případně o svátcích lze povolit vzdálení se z nemocnice, na tzv. propustku. Propustka se uděluje na Vaše přání pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře a to v případě že je to prospěšné z hlediska zdravotního stavu hospitalizovaného
 • dodržovat pravidla provozu motorových vozidel v areálu

V prostorách nemocnice platí zákaz kouření, dále je zakázáno požívat jakékoliv alkoholické nápoje nebo případně drogy.

Květiny a dárky

Jsme vděční, když květinové dary nejsou příliš objemné a četné. Na operačních odděleních jsou z hygienických důvodů květinové dary zakázány. Své návštěvníky upozorněte, že alkohol jako dárek je v nemocnici naprosto nevhodný. Pro pacienta je vhodnějším dárkem kniha, talisman apod.

Propustky a vycházky

Lékaři a ošetřující personál nesou zodpovědnost za úspěch Vašeho léčení. Jen oni mohou rozhodnout, zda a kdy můžete opustit lůžko, eventuálně nemocnici. Lůžkové oddělení můžete opustit a pobývat v areálu nemocnice (v letních měsících i v parku) pouze se souhlasem sestry, a to jen na vymezený čas.

Propuštění

O propuštění z nemocnice Vás bude informovat lékař, který také vystaví propouštěcí zprávu pro ošetřujícího lékaře. Dozvíte vše potřebné o dalším postupu léčby i o léčebném režimu v domácím prostředí. Propouštěcí zpráva Vám bude předána při odchodu z oddělení nemocnice.

Jestliže Váš zdravotní stav po propuštění z nemocnice bude vyžadovat domácí ošetřovatelskou péči, bude Vám zprostředkována po domluvě s Vámi, lékařem a sestrou pro sociální péči v potřebném rozsahu.

Pacientům, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, bude zajištěn při propuštění z nemocnice převoz sanitkou. Indikaci provádí ošetřující lékař.

Ztráty a nálezy

Při nálezu osobních dokladů (OP, pas, řidičský průkaz, vojenský průkaz) nebo jakékoliv věci, známe-li majitele a lze mu uvedené doklady vrátit neprodleně po nálezu, tak to nálezce učiní. V ostatních případech, kdy nalezenou věc nelze neprodleně vrátit majiteli, nález bude předán na podatelnu VN Brno s vypsaným Protokolem o nálezu.

Vyzvednout nalezené věci vlastníkem lze na podatelně VN Brno ve dnech Po-Pá v čase 7:00 – 15:00 hod., a to do 5 pracovních dní od nálezu.

Je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. doložením dokladu o zakoupení, čestným prohlášením, fotografií apod.), a to za současného podrobného popisu ztracené věci. Vlastník věci při vyzvednutí nalezené věci prokáže svou totožnost a po ověření vlastnického nebo jiného oprávněného užívacího práva vlastník podepíše převzetí věci na Protokolu o nálezu.

Nevyzvednuté osobní doklady podatelna předá Magistrátu města Brna, Husova 5, přepážka: ztráty a nálezy, průkazku pojištěnce předá na danou pojišťovnu. Nevyzvednuté osobní věci, zejména finanční hotovosti, podatelna předá Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, oddělení ztráty a nálezy. Magistrát nebo zdravotní pojišťovna potvrdí převzetí na Protokolu o nálezu.

 

Kromě poskytování zdravotní péče je Vojenská nemocnice Brno výukovou základnou Masarykovy univerzity v Brně, Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany a středních a vyššího škol studentů v oborech se zdravotnickým zaměřením (všeobecná sestra, praktická sestra, nutriční asistent, zdravotní laborant).

Výuka studentů není bez Vaší spolupráce možná. Pokud Váš zdravotní stav dovolí, mějte s budoucí generací zdravotníků trpělivost a poskytněte jim a jejich učitelům svou pomoc nejen při vzdělání, ale i při výchově k pochopení nemocných a jejich světa.